Charles West Cope

Categories Без категория, Право на конкуренцията
Какво представлява ЕЕДОП ?

Единният Европейски Документ за Обществени Поръчки (“ЕЕДОП”) е стандартен образец за държавите-членки на ЕС, утвърден с приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията за установяване на стандартния образец на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). По силата на този регламент се създава унифициран документ, чрез който всички публични и секторни възложители изискват информация от кандитатите/участниците относно […]

Categories Без категория

Част V от образеца на ЕЕДОП е озаглавена “Намаляване на броя на квалифицираните кандидати”

Този раздел следва да се попълни от участниците/кандидатите единствено в двуетапните процедури, при които възложителят е определил, че ще се възползва от възможността да ограничи броя на кандидатите, които да участват в следващия етап на процедурата, чрез използването на недискриминационни критерии или правила […]

Categories Без категория, Гражданско право
Кой дължи връщането на депозита, даден от наемателя, в случай на прехвърляне на наетия имот?

Hаскоро се сблъсках с този практически въпрос. От гледна точка на правната доктрина, той би следвало да звучи така: „Остават ли задължителни акцесорните правоотношения за новия собственик на отдаден под наем имот по смисъла на чл. 237 ЗЗД?”

С оглед на все по-голямата концентрация на собственост у предприятия-наемодатели, според мен този правен проблем ще става все по-актуален. Най-сигурният вариант, поне в хипотезата на невърнат депозит, би било да се проведе иск срещу първоначалния наемодател […]

Categories Без категория, Финансово право и капиталови пазари
Common Reporting Standard, част I: Въведение

През 2015 г. бе финализирана правната рамка на механизма за международен обмен на финансова информация за данъчни цели чрез т.н. “Common Reporting Standard” (CRS), разработен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Документът надгражда Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси […]

Categories Без категория, Финансово право и капиталови пазари

Предоставянето на финансова информация за данъчни цели по Common Reporting Standard има за цел да бъде още един инструмент в борбата с укриването на данъци посредством отварянето на сметки в различни юрисдикции, с което се затруднява ефективното събиране на информация от местните данъчни органи.

Поради това, всяка предоставяща информация финансова институция на участваща юрисдикция следва да предостави информация за сметките на такива техни клиенти, които се явяват данъчно задължени лица в държава, която е различна от държавата по местоустановяване на финансовата институция. Например, българските финансови институции ще предоставят информация до НАП за техни клиенти, които са местни лица за данъчни цели във Франция. НАП, на свой ред, ще […]

Categories Без категория, Финансово право и капиталови пазари

При CRS имаме три основни видове сметки. Това са депозитните сметки, попечителските сметки и сметките, които са нито депозитни, нито попечителски.

Общото за всички видове сметки е, че независимо от вида, винаги се предоставя информация за: в За всички видове държатели на сметки: имена/наименование, адрес, участваща юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели, данъчен номер, номер на сметката или функционален еквивалент – при липса на номер, наименование […]

Categories Без категория, Финансово право и капиталови пазари

Определени „Финансови институции” (понятието по CRS се използва във възможно най-широк смисъл) са изключени от обхвата на автоматичния обмен на информация и няма да предоставят информация за сметките на своите клиенти.

На първо място това са държавни образувания, международни организации или централни банки. По дефиниция тези институции не поддържат (или поне не в традиционен смисъл) клиентски сметки.
На първо място това са държавни образувания, международни организации или централни банки. По дефиниция тези институции […]