„Kолапсът на банка“ от Владимир Маковски

Categories Финансово право и капиталови пазари
Common Reporting Standard, Част V: Следва ли дружествата за електронни пари да участват в обмена на информация ?

Поради своя специфичен правен режим и рисков профил като потенциален инструмент за укриване на данъци, дружествата за електронни пари са подложени на специфично третиране съгласно CRS.

Този извод съвсем не е очевиден и е добър пример за трудността да се регулира “с еднакъв аршин” огромния свят на финансовите и сходни институции. […]

Categories Без категория, Финансово право и капиталови пазари
Common Reporting Standard, част I: Въведение

През 2015 г. бе финализирана правната рамка на механизма за международен обмен на финансова информация за данъчни цели чрез т.н. “Common Reporting Standard” (CRS), разработен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Документът надгражда Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси […]

Categories Без категория, Финансово право и капиталови пазари

Предоставянето на финансова информация за данъчни цели по Common Reporting Standard има за цел да бъде още един инструмент в борбата с укриването на данъци посредством отварянето на сметки в различни юрисдикции, с което се затруднява ефективното събиране на информация от местните данъчни органи.

Поради това, всяка предоставяща информация финансова институция на участваща юрисдикция следва да предостави информация за сметките на такива техни клиенти, които се явяват данъчно задължени лица в държава, която е различна от държавата по местоустановяване на финансовата институция. Например, българските финансови институции ще предоставят информация до НАП за техни клиенти, които са местни лица за данъчни цели във Франция. НАП, на свой ред, ще […]

Categories Без категория, Финансово право и капиталови пазари

При CRS имаме три основни видове сметки. Това са депозитните сметки, попечителските сметки и сметките, които са нито депозитни, нито попечителски.

Общото за всички видове сметки е, че независимо от вида, винаги се предоставя информация за: в За всички видове държатели на сметки: имена/наименование, адрес, участваща юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели, данъчен номер, номер на сметката или функционален еквивалент – при липса на номер, наименование […]

Categories Без категория, Финансово право и капиталови пазари

Определени „Финансови институции” (понятието по CRS се използва във възможно най-широк смисъл) са изключени от обхвата на автоматичния обмен на информация и няма да предоставят информация за сметките на своите клиенти.

На първо място това са държавни образувания, международни организации или централни банки. По дефиниция тези институции не поддържат (или поне не в традиционен смисъл) клиентски сметки.
На първо място това са държавни образувания, международни организации или централни банки. По дефиниция тези институции […]