Common Reporting Standard, част III: Информация, предоставяна за финансовите сметки

При CRS имаме три основни видове сметки (с оглед на вида на информация, която ще се предоставя, иначе видовете сметки са всъщност 5). Това са депозитните сметки, попечителските сметки и сметките, които са нито депозитни, нито попечителски.

Общото за всички видове сметки е, че независимо от вида, винаги се предоставя информация за:  всички видове държатели на сметки: имена/наименование, адрес, участваща юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели съответното лице, данъчен номер, номер на сметката или функционален еквивалент – при липса на номер, наименование и идентификационен номер на предоставящата информация финансова институция; наличност или стойност по сметката, включително в случай на застрахователен договор с откупна стойност или анюитетен договор – откупната стойност или стойност при отказ, към края на съответната календарна година или към датата, на която е закрита сметката. Следва да се обърне внимание на последната част от това изречение: въпреки, че първото предоставяне на информация ще бъде през 2017 г., за стойност на сметките ще бъде определена тяхната наличност към 31.12.2016 г. Следва също да се отбележи, че определени юрисдикции ще извършат първото си предоставяне на информация през 2018 г. (т.е. ще предоставят информация за периода 01.01.2017-31.12.2017 г.)

За физически лица: дата и място на раждане на всеки титуляр на сметка, който е лице, за което се предоставя информация;

За пасивни нефинансови образувания с едно или повече контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация: наименование, адрес, данъчен номер и участваща юрисдикция или друга юрисдикция, на която образуванието е местно лице за данъчни цели, както и имена, адрес, участваща юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели, данъчен номер, дата и място на раждане на всяко контролиращо лице, за което се предоставя информация;

За депозитните сметки, освен горната информация, се предоставя и информация за общия брутен размер на лихвите, платени или начислени (заверени) по сметката през календарната година.

За попечителските сметки, в чл. 142б от ДОПК е определено да се предостави и следната допълнителна информация:

  1. общия брутен размер на лихвите, общия брутен размер на дивидентите и общия брутен размер на други доходи, възникнали във връзка с активите, държани по сметката, платени или начислени по сметката (или във връзка със сметката) през календарната година, и
  2. общия размер на брутните постъпления от продажба или изкупуване на финансови активи, платени или начислени по сметката през календарната година, по отношение на които предоставящата информация финансова институция е действала като попечител, посредник, пълномощник или по друг начин като агент на титуляря на сметката.

В случай, че дадена сметка не отговаря на дефинициите за попечителска или депозитна сметка, предоставящата информация финансова институция е длъжна да включи в своя доклад информация относно общата брутна сума, платена или начислена по сметката в полза на титуляря през календарната година, по отношение на която предоставящата информация финансова институция е задължена, включително сумарния размер на погасителните плащания в полза на титуляря на сметката през календарната година.

Кое е определящо за да бъде определена една финансова сметка като депозитна или попечителска ? Дефинициите са дадени в т. 24 и 25 от §1а на ДОПК:

  1. “Депозитна сметка” включва всяка разплащателна, спестовна, срочна, търговска или влогова сметка, сметка, която се удостоверява с депозитен сертификат, сертификат за спестовна сметка, инвестиционен сертификат, дългов сертификат или друг подобен инструмент, поддържани от финансова институция при обичайното извършване на банкова дейност или подобна стопанска дейност. Депозитната сметка включва също сума, държана от застрахователно дружество по договор с гарантирана инвестиция или подобно споразумение за изплащане или начисляване на съответна лихва. 
  1. “Попечителска сметка” е сметка, различна от застрахователен договор или анюитетен договор, по която се държат един или повече финансови активи [1] в полза на друго лице.

При прегледът на тези дефиниции прави впечатление, че един определен вид сметки не е посочен – сметките за електронни пари. Тази тема ще бъде засегната в отделен пост.


[1] “Финансов актив” включва: а) ценни книжа като дял или акция в дружество; съдружие или действителна собственост в притежавани от широк кръг лица или публично търгувани съдружия или тръстове; дългови ценни книжа, обезпечени или необезпечени облигации или друго доказателство за наличие на дълг; б) дял в съдружие, стоки, суапове, в това число лихвен суап, валутен суап, базов суап, лихвен таван, лихвен под, суап върху стоки, суап върху дялови ценни книжа, суап върху капиталови индекси и подобни споразумения; в) застрахователен договор или анюитетен договор; г) всякакви участия, включително фючърс или форуърден договор или опция, в ценни книжа, дял в съдружие, стока или дериват върху стока, суап, застрахователен договор или анюитетен договор;


Част I; Част II; Част IV

Categories Без категория, Финансово право и капиталови пазари

Коментари

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Your use of this website shall not be subjected to any cookies, unless you explicitly agree to their use.
Please be informed that some of our cookies are nescessary in order to provide you with our content. You cannot block these cookies and we use them based on our legitimate interests.