Common Reporting Standard, част IV: Изключения

Определени „Финансови институции” (понятието по CRS се използва във възможно най-широк смисъл) са изключени от обхвата на автоматичния обмен на информация и няма да предоставят информация за сметките на своите клиенти.

На първо място това са държавни образувания, международни организации или централни банки. По дефиниция тези институции не поддържат (или поне не в традиционен смисъл) клиентски сметки.

На следващо място това са пенсионни фондове с широко участие, пенсионни фондове с тясно участие, пенсионни фондове на държавни образувания, на международни организации или централни банки. В зависимост от конкретните специфики, универсалните пенсионни фондове според българското законодателство могат да бъдат определени като пенсионни фондове с широко участие или пенсионни фондове с тясно участие. Фондовете за ДОО, за ДЗПО, за ЗО и други нормативно-установени фондове, поддържани от държавни органи като НАП, следва да се определят като пенсионни фондове на държавни образувания, въпреки че е възможно тази дефиниция да бъде тълкувана и в други насоки. С оглед на това, че става въпрос за средства, които се набират чрез осигурителни (или друг вид) вноски и последните не могат да бъдат свободно управлявани и усвоявани от лицата, на чието име последните се водят, няма да се спирам по-дълго на този вид изключени финансови институции, тъй като считам, че са сравнително ясни.

На следващо място освободени от задължението за автоматичен обмен на информация са определена категория финансови институции, дефинирани като освободени издатели на кредитни карти. Такива биха били например финансовите институции по чл. 3 от ЗКИ, които са издатели на кредитни карти и към 1 януари 2016 г. прилагат  политики и процедури, които не позволяват на клиента да извърши надплащане над левовата равностойност на 50 000 щатски долара или гарантират, че всяко надплащане от клиент, което надвишава тази сума, се възстановява на клиента в рамките на 60 дни. За да бъдете сигурни дали вашите сметки по кредитни карти няма да бъдат “рапортувани” е добре да се свържете със съответната Кредитна институция.

Друг вид освободени финансови институции са образувания с нисък риск да бъдат използвани за отклоняване от данъчно облагане. Към момента, България е уведомила ЕК (виж тук: eur-lex.europa.eu), че няма да третира нито една българска финансова институция като образувание с нисък риск по смисъла на §1а, т. 12, буква в) от ДОПК.

Непредоставящи информация финансови институции са тези, които могат да бъдат определени като освободени предприятия за колективно инвестиране – най-общо казано това са лицензирани образувания, чиято основна дейност е извършване на инвестиционна дейност, които се притежават (тук интересното е, че се придава значение на собствеността на самото образувание, а не на сметките, които се поддържат при него) изцяло от физически лица или други образувания, за които не се предоставя информация. Предприятие за колективно инвестиране няма да попадне в такава хипотеза, ако са пасивни невинансови образувания с контролиращи лица, за които се предоставя информация.

На последно място не следва да подават информация тръстове, доколкото попечителят (т.е. образуванието, което държи съответните активи за сметка на доверителите) е предоставяща информация финансова институция (тъй като в този случай попечителят ще предостави информация за сметките и контролиращите лица на тръста на това основание). Т.е. за договорни тръстове СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ и тъй като тези образувания са пасивни нефинансови, то следва да се предостави и информация за действителните собственици.

В чл. 142г от ДОПК е определено, че Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изготвя списък на образуванията, които се считат за непредоставящи информация финансови институции по § 1а, т. 12, буква “в” от допълнителните разпоредби, и на сметките, които се считат за изключени сметки по § 1а, т. 39, буква “ж” от допълнителните разпоредби. Както бе споменато по-горе, България е уведомила ЕК, че няма да се възползва от възможността да определи дадени финансови институции като такива с нисък риск да бъдат използвани за отклоняване от данъчно облагане, но заповед на ИД на НАП все още не е публикувана (към 01.05.2017 г.). Заповед по §1а, т.39, буква „ж” обаче е публикувана и определя следните сметки като изключени:

  • Набирателни сметки за капитала на дружество в процес на регистрация с наличност до 1000 USD.
  • Набирателни сметки за капитала на дружество в процес на регистрация с наличност над 1000 USD, които ще бъдат обект на комплексна проверка в срок до 2 години от откриването им.
  • Сметки на етажна собственост с наличност до 50 000 USD, които се използват единствено за управлението и поддръжката на етажната собственост

Част I; Част II; Част III

Categories Без категория, Финансово право и капиталови пазари

Коментари

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Your use of this website shall not be subjected to any cookies, unless you explicitly agree to their use.
Please be informed that some of our cookies are nescessary in order to provide you with our content. You cannot block these cookies and we use them based on our legitimate interests.