Указание за попълване на ЕЕДОП – Част IV

Попълване на ЕЕДОП: Част IV

Част IV от образеца на ЕЕДОП е озаглавена Критерии за подбор”.

Image

В част IV от ЕЕДОП следва да се декларира съответствието на участниците/кандидатите с критериите за подбор.

Възможно е възложителят да се е възползвал от правомощието си да определи, че декларирането на съответствието с критериите за подбор следва да стане чрез общо указание на основание чл. 42 ППЗОП. Първия раздел (озаглавен с буквата „алфа“ – Общо указание за всички критерии за подбор) на част IV е мястото, където следва да се посочи общия отговор на този въпрос. Ако такова изискване е било поставено от възлагащия орган, то участниците/кандидатите следва да попълнят единствено този раздел в  част IV и след това да преминат към част V.

В случаите, когато не е посочено, че декларирането става чрез общо указание, икономическите оператори продължават с декларирането на обстоятелствата, които са били изискани от възложителя. Всички раздели, които се отнасят до критерии за подбор, неизискващи се за конкретната обществена пръчка, следва да останат непопълнени.

При буква “А” се декларират обстоятелствата свързани с годността, както вече бе споменато, само ако такава се изисква в документацията или обявлението за обществената поръчка, на основание чл. 60 от ЗОП. Това се прилага в случаите, когато дейността обект на обществена поръчка, предполага притежанието на лиценз или принадлежание към определена професионална организация.

В раздела за икономическо и финансово състояние намира своето място декларирането на обстоятелства по смисъла на чл. 61 от ЗОП.

В т. 1а) и т. 1б) се декларират обстоятелства, свързани с минимален общ оборот по смисъла на чл. 61, ал. 1, т. 1, предложение първо от ЗОП.

В т. 2а) и т. 2б) се декларират обстоятелства по смисъла на чл. 61, ал. 1, т. 1 предложение второ от ЗОП. Става въпрос за общ оборот в конкретната сфера (във вр. с предмета/обхвата на обществената поръчка).

В случаите, когато не може да се даде пълна информация относно първите две обстоятелства поради неналичието на годишни финансови отчети, то следва да се попълни т. 3. В останалите случаи тази точка не следва да се попълни.

В т. 4 се декларират обстоятелствата, които са изискани от възложителя по смисъла на чл. 61, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

В т. 5 се декларира наличието на застраховка „Професионална отговорност“, както и нейното покритие. Тази точка е във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Спорно е дали съществува хипотеза по българското законодателство, в която да се наложи попълването на т. 6 от настоящия раздел поради това, че икономическите и финансови критерии за подбор са изчерпателно изброени в ЗОП и буквалното тълкуване на закона води до извода, че не е възможно да бъдат определени различни. Възможно е обаче това становище да бъде преодоляно в практиката по прилагане на ЗОП и съветваме участниците/кандидатите да попълнят този раздел, в случай че се изискват икономически или финансови критерии, които не могат да бъдат отнесени към горните букви.

Image

В буква „В“ от част IV следва да се декларира съответствието с критериите за подбор във връзка с техническите и професионални способности на участниците/кандидатите. Отново важи принципа, че се попълват единствено тези подраздели, които са изисквани като информация от възложителя в обявлението и документацията за поръчката. В указанията за попълване на ЕЕДОП от документацията следва да се посочени конкретните подраздели от ЕЕДОП, които следва да се попълнят. Всички останали следва да бъдат оставени празни, ако са оставени включени в образеца предоставен от възлагащия орган.

В последващите подраздели са включени всички критерии по смисъла на чл. 63 от ЗОП под една или друга форма.

В т.1а и т.1б намират място за деклариране обстоятелствата по чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Следва да се наблегне на факта, че става въпрос за дейности от релевантния вид, които могат да бъдат изпълнени по възложение както по обществена поръчка, така и по граждански или търговски договори с клиенти. В случай, че няма пълен идентитет между изпълняваните дейности – икономическият оператор следва подробно да опише и аргументира пред възлагащия орган защо изпълнените от него дейности са сходни с предмета на поръчката, такъв какъвто е посочен в обявлението или в документацията.

Image

Подточка 2) следва да се попълни, когато има изискване по смисъла на чл. 63, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Трябва да се опишат релевантните лица или органи по възможно най-пълен начин (имена, ЕГН, дата на придобиване на съответните квалификации, т.н.), който съответства на изисканото в документацията от възлагащия орган.

Подточка 3) отговаря на чл. 63, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Следва да се опишат релевантните технически съоръжения и/ли мерки за гарантиране на качество, както и съоръжения за проучване и/ли изследване по начин, който да съответства на изисканото от възлагащия орган в документацията – това може да включва описването на определени сертификати, заедно с техните референтни номера и дата на валидност или други подобни..

Подточка 4) отговаря на разпоредбата на чл. 63, ал. 1, т. 4 от ЗОП. Тук отново важат същите правила за деклариране като в гореспоменатите фигури – системата следва да бъде описана по указания в документацията или обявлението начин, възможно най-подробно.

Подточка 5) следва да се попълни в случаите, в които възложителят е посочил, че желае да се ползва от правомощието си по чл. 63, ал. 3 от ЗОП и да извърши проверка на капацитетите, средствата за проучване и изследване и мерките за контрол на качеството на кандидатите/участниците. В такъв случай следва да се отбележи отговор „Да“.

В подточка 6) се декларира съответствие с поставено изискване по чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП. Въпреки, че в разпоредбата на този член липсва допълнението за образователна квалификация, което съществува в ЕЕДОП, според § 2, т. 41 от ДР на ЗОП „професионална компетентност“ включва и придобита образователна квалификация.

Следва внимателно да се уточни дали възлагащия орган изисква тази квалификация от ръководния състав на икономическия оператор или от неговия персонал. В зависимост от това се декларират обстоятелства под буква „а“ или буква „б“.

Лицата и придобитите от тях образователни квалификации следва да бъдат описани възможно най-конкретно – следва да се попълнят пълните имена, ЕГН, референтен номер на диплома или сходен документ и дата на издаването й.

При подточка 7) се декларира съответствие с поставено изискване по чл. 63, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Става въпрос за мерки за опазване на околната среда при изпълнението на поръчката. Това е част от стратегията за въвеждане на т.нар. “зелени” обществени поръчки. Системите следва да са ясно, конкретно и точно описани, с техните съставни части и механизми за взаимодействие между отделните дейности, включени в изпълнението на дадена система.

Подточка 8) предоставя възможността на участниците/кандидатите да декларират обстоятелства, изисквани от възложителя на основание чл. 63, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Тук не следва да се предоставят данни за конкретните лица, а единствено техния брой за съответната година.

Следвайки логиката на ЕЕДОП, следващата подточка 9)  отговаря на възможността за изискване на критерия по чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

Тук следва да се декларира наличието на инструменти съоръжения и техническо оборудване като например различни изкопни машини, специфични технически уреди и т.н., като не е необходимо последните да са собственост на изпълнителя, а единствено да могат да му бъдат в разположение по времето на изпълнение на договора. Следва да се опишат с конкретни данни относно модела, серийния номер и други сходни данни, в случай, че е приложимо.

При подточка 10) става въпрос за случаите, в които ще бъде въвлечен в изпълнението на поръчката подизпълнител. Този раздел следва винаги да бъде попълнен, когато е налице изпълнение заедно с подизпълнител. Участниците/кандидатите следва да се съобразят с коментара, даден в началото относно задължителното представяне на отделен ЕЕДОП по българското законодателство за подизпълнителите. Следва да се опишат конкретните дейности от обектна на поръчката, които подизпълнителят ще изпълнява, както и тяхното процентно съотношение спрямо самата обществена поръчка.

Image

Подточка 11) не отговаря на релевантна национална разпоредба във връзка с критериите за подбор. По българското законодателство такива изисквания следва да бъдат представени в техническото предложение на основание чл. 52 от ЗОП.

Подточка 12) следва да се попълни при изискване от възложителя, основано на чл. 63, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

В частта “Ако не” е предвидена е възможност за участницитекандидатите да обосноват наличието на друг вид доказателства за съответствието с техническата спецификация или стандарта, изискван от възложителя.

В разделите на буква „Г“ от част IV на ЕЕДОП е дадена възможността да се опишат данните относно прилагането на системи или стандарти за опазване на околната среда и наличието на системи за управление на качеството, вкл. такива за достъп на хора с увреждания. Такова изискване може да бъде поставено от възложителя на основание чл. 63, ал. 1, т. 10 и т. 11 от ЗОП.

Дадена е възможност да се дадат друг вид доказателства за покритието на тези изисквания.

С това приключват разделите за деклариране на съответствие с критериите за подбор. Следва да се има предвид принципното начало, че както в част IV, така и в част III е оставена възможност да се попълнят уеб адреси на които възложителите могат да получат нужната информация. Този метод на позоваване е за предпочитане, тъй като на основание чл. 67, ал. 8, т. 2, възложителите не могат да изискват документи, които са били представени чрез пряк и безплатен достъп. Това би спестило излишно усилие както на избрания изпълнител за представяне на определени документи, така и на участниците/кандидатите на етапа преди избор на изпълнител, в случаите в които възложителят се е възползвал от правомощието си да изисква на по-ранен етап документите, които доказват декларираното в ЕЕДОП.

Линкове към останалите части:

Част I

Част II

Част III

Част V и VI

Categories Право на конкуренцията

Коментари

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Your use of this website shall not be subjected to any cookies, unless you explicitly agree to their use.
Please be informed that some of our cookies are nescessary in order to provide you with our content. You cannot block these cookies and we use them based on our legitimate interests.