Указание за попълване на ЕЕДОП – Част I

Попълване на ЕЕДОП: Част I

В последващото изложение ще бъде разгледан един примерен образец на ЕЕДОП за целите на онагледяването.

Част I е озаглавена “Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя”.

Image

В подраздела над Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка се вписва номера, с което обявлението за обществена поръчка е публикувано в Официалния Вестник на ЕС. В определени случаи това може да е неприложимо и тогава се вписва друг вид информация (напр. в случаите на възлагане на обществени поръчки чрез процедури по глава 25 от ЗОП). Този подраздел следва да се попълни от възлагащия орган и поради това няма да се спирам по-подробно на него. Въпреки това, следва да се уточни, че в качения на профила на купувача на възлагащия орган ЕЕДОП е възможно да не са въведени необходимите данни – в този случай участниците е най-добре сами да попълнят подраздел “Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка”. 

Тук е момента да се спомене, че по смисъла на българското законодателство, с промените, въведени чрез новия (2016 г.) ЗОП, се отне възможността друго лице, освен АОП да бъде e-sender и поради това всички възложители на първо място изпращат своите решения и обявления до АОП, а след това изчакват АОП да изпрати последните до ОВ и да получи номер, който на свое място да бъде пратен обратно до възложителите. Поради това е възможно известно забавяне между датата на изпращане на обявление за откриване на процедурата и публикуването на документацията в профила на купувача, което може да повлияе и върху сроковете за подаване на оферта.

От бележките в образеца може да Ви е направило впечатление, че е възможно ЕЕДОП да е бил създаден  чрез електронна система за ЕЕДОП. Става въпрос за интернет страница, поддържана от ЕК, която се намира на адрес: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=bg. Чрез нея възложителите могат да изготвят свои образци на ЕЕДОП, които да отговарят на техните изисквания. В случай, че възложителят е избрал този подход за подготовка на образеца, участниците/кандидатите следва да изтеглят ЕЕДОП файл от страницата на възложителя. Този файл няма да може да се отвори с никаква програма, поради това, че той е съвместим единствено със системата, изготвена от ЕК. Поради това, икономическия оператор следва да навигира до гореспоменатия сайт и да избере от възможностите на контекстуалното меню тази за икономически оператори, след което да качи чрез допълнително появилото се меню файла, който е изтеглил от сайта на възложителя. По-нататък процесът на попълване остава същия, с единствената разлика че това става чрез използването на браузъра Ви. Най-вероятно тази система ще стане задължителна за използване в бъдеще.

Линкове към останалите части:

Част II

Част III

Част IV

Част V и VI

Categories Право на конкуренцията

Коментари

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Your use of this website shall not be subjected to any cookies, unless you explicitly agree to their use.
Please be informed that some of our cookies are nescessary in order to provide you with our content. You cannot block these cookies and we use them based on our legitimate interests.