Указание за попълване на ЕЕДОП – Част V и VI

Попълване на ЕЕДОП: Част V и VI

Част V от образеца на ЕЕДОП е озаглавена “Намаляване на броя на квалифицираните кандидати”

 

Image

 

Този раздел следва да се попълни от участниците/кандидатите единствено в двуетапните процедури, при които възложителят е определил, че ще се възползва от възможността да ограничи броя на кандидатите, които да участват в следващия етап на процедурата, чрез използването на недискриминационни критерии или правила. В такъв случай, в този раздел икономическите оператори декларират съответствието си с тези изисквания.

В случай, че за ограничаването на броя на кандидатите се изискват сертификати или други документи, следва да се посочи дали кандидата разполага с тях за всеки един по отделно.

 

Част VI е озаглавена “Заключителни положения”

Image

Това е последната част от ЕЕДОП и представлява една обща декларация за верността на досега декларираните обстоятелства в предходните раздели. Чрез подписването се изразява и съгласие възложителя да получи достъп до документите, които са били посочени от икономическия оператор чрез позоваване на национални бази данни, уеб адреси и т.н. Следва да се има предвид, че участниците/кандидатите следва да попълнят данните в предпоследния абзац, заградени със средни скоби „[]“ самостоятелно.

С това приключват действията по попълване на ЕЕДОП. Той следва да се включи в заявлението за участие и да бъде изпратен с останалите документи, изисквани от съответната процедура.

Линкове към останалите части:

Част I

Част II

Част III

Част IV

Categories Без категория

Коментари

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Your use of this website shall not be subjected to any cookies, unless you explicitly agree to their use.
Please be informed that some of our cookies are nescessary in order to provide you with our content. You cannot block these cookies and we use them based on our legitimate interests.