Signing the Mayflower Compact, Jean Leon Gerome Ferris 1899

Categories Без категория, Право на конкуренцията
Какво представлява ЕЕДОП ?

Единният Европейски Документ за Обществени Поръчки (“ЕЕДОП”) е стандартен образец за държавите-членки на ЕС, утвърден с приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията за установяване на стандартния образец на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). По силата на този регламент се създава унифициран документ, чрез който всички публични и секторни възложители изискват информация от кандитатите/участниците относно […]

Categories Право на конкуренцията

В последващото изложение ще бъде разгледан един примерен образец на ЕЕДОП за целите на онагледяването.

Част I е озаглавена “Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя”.

В подраздела над Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка се вписва номера, с което обявлението за обществена поръчка е публикувано в Официалния Вестник на ЕС. В определени случаи това може да е неприложимо и тогава се вписва друг вид информация […]

Categories Право на конкуренцията

Част II е озаглавена “Информация за икономическия оператор”. Терминът “икономически оператор” тук се използва като синоним на участник и кандидат по смисъла на ЗОП. Участниците/кандидатите следва да попълнят идентифициращи ги данни.

В полето, отнасящо се до статут на микро, малко или средно предприятие следва да се даде отговор във връзка с дефинициите, дадени под линия:

„Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. […]

Categories Право на конкуренцията

Част III на образеца на ЕЕДОП се отнася до основанията за изключване на участниците/кандидатите.

На първо място тук следва да се декларира наличие или неналичие на основания във връзка с наказателни присъди по състави, посочени в член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС. Тези основания в националното ни законодателство намират отражение в разпоредбата на чл. 54, ал. 1, т.1 на ЗОП, като те препращат към следните членове […]

Categories Право на конкуренцията

Част IV от образеца на ЕЕДОП е озаглавена Критерии за подбор”.

В част IV от ЕЕДОП следва да се декларира съответствието на участниците/кандидатите с критериите за подбор.

Възможно е възложителят да се е възползвал от правомощието си да определи, че декларирането на съответствието с критериите за подбор следва да стане чрез общо указание на основание чл. 42 ППЗОП […]