Указание за попълване на ЕЕДОП – Част II

Попълване на ЕЕДОП: Част II

Част II е озаглавена “Информация за икономическия оператор”. Терминът “икономически оператор” тук се използва като синоним на участник и кандидат по смисъла на ЗОП. Участниците/кандидатите следва да попълнят идентифициращи ги данни.

Image

В полето, отнасящо се до статут на микро, малко или средно предприятие следва да се даде отговор във връзка с дефинициите, дадени под линия:

„Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.“

Следва да се има предвид предвид, че начините за определяне и изчисление на гореописаните обстоятелства по смисъла на българското законодателство, се намират в Закона за малките и средни предприятия.

Като слабост може да се посочи, че в този раздел липсва възможност да се попълнят данни за факс адрес, като тази форма на комуникация все още се предпочита от някои български възложители. За това е целесъобразно такъв адрес да се посочи някъде в документацията или на самите пликове, с които се подават оферти.

 

В подраздела относно статута на “Запазена поръчка” става въпрос за случаите по чл. 12 ЗОП, или иначе казано – когато обществената поръчка или частта от нея, за която участника/кандидата е подал заявление за участие, е защитена, поради това, че е включена в Списъка на стоки и услуги по чл. 12, ал. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591 от 18 юли 2016 г.

Ако е налице такава хипотеза следва да се попълни процента на работници с увреждания или в неравностойно положение, с които икономическия оператор има сключен трудов договор.

Възможността за изпълнение на поръчката  от социални предприятия не е доразвита в българското законодателство и на този етап все още не може да се каже дали законодателят смята да регулира и най-вече дефинира подобни дружества.

 

В частта, касаеща участието в списък на одобрените иконономически оператори следва да се декларира принадлежността към подобен списък или възможност за предоставяне на сертификат от сертифициращ орган. Идеята на европейския законодател е при изпълнение на горепосочените предпоставки съответния икономически оператор да се възползва от проверката, която му е била извършена, за да не се налага да декларира в ЕЕДОП определени критерии за подбор.  Към момента, Министерски съвет не се е възползвал от възможността по чл. 69 да определи сертифициращ орган за Република България.

Възможно е кандидат или участник да е сертифициран от такъв орган в друга държава членка. В такъв случай той може да се позове на това обстоятелство и да отговори с „Да“ на този въпрос, след което следва да последва инструкциите, които са дадени в шрифт „болд“ – т.е. не следва да се попълват определени раздели (възможно е и това да се отнася до всички) от част IV от ЕЕДОП.

Image

Под буква „г)“ следва да се декларира дали сертификацията е приложима към критериите за подбор, които възложителят е поставил. Ако отговорът на този въпрос е „Не“, то следва да се попълни онази информация в част IV, която не присъства или не се покрива от сертификата.

Буква „д)“ цели гарантирането на възможността възлагащия орган да провери към настоящия момент състоянието на участника/кандидата във връзка с неговите социалноосигурителни вноски и/ли данъци. Тук проличава голямото значение, което европейския законодател отдава на недопускането до възлагане на обществени поръчки на икономически оператори, които не спазват тези свои публичноправни задължения.

В подраздела “Форма на участие”, става въпрос за случаите, когато икономическите оператори участват като обединение (гражданско дружество по ЗЗД) или консорциум (или друго аналогично сдружение, което не представлява самостоятелно юридическо лице по смисъла на приложимия към него правен ред).

В случаите, когато отговорът е положителен, следва да се попълни отделен ЕЕДОП от всеки отделен субект, който участва в даденото обединение, а във второто каре, буква „а)“, следва да се посочи конкретната роля на всеки отделен субект в обединението. Следва да се има предвид, че може да има само един ръководител.

Под буква „б)“ следва да се посочат останалите субекти, които са включени в обединението, без да се посочва името на лицето, от което се подава попълнения ЕЕДОП, тъй като тази информация ще бъде предоставена чрез попълването на новата Част II на съответния субект.

В  раздела, озаглавен “Обособени позиции” следва да се попълнят обособените позиции, или т.нар. “лотове”, за които се подава заявлението. Това следва задължително да се попълни винаги, когато са налице обособени позиции, дори и желанието на участника/кандидата да е да се подаде заявление за всички позиции (разбира се, ако това е приложимо). В такъв случай те следва да се включат в карето.

Участници и/или кандидати в процедури с предмет лекарствени продукти и медицински изделия следва да имат предвид, че в тази графа следва да попълнят и отделните номенклатури, включени в дадена обособена позиция, за които желаят да се състезават. Това обстоятелство произлиза от възможността, дадена в чл. 30, ал. 1 на ППЗОП.

Този раздел се попълва от участниците/кандидатите, за да е ясно кои лица декларират обстоятелствата в ЕЕДОП. Тук следва да се попълнят данните за всяко лице, което е законен представител на юридическото лице, а както е упоменато в пояснението, когато е приложимо се попълва и от изрично упълномощеното за целите на процедурата лице. Фигурата на изричното упълномощаване в българската практика не е позната в сферата на обществените поръчки. Следва да се съобрази обстоятелството, че физическите лица, за които са налице основания по част III от ЕЕДОП, следва да попълнят отделен ЕЕДОП и те не подписват същия ЕЕДОП като органните представители, за които не са налице такъв вид обстоятелства.

Image

Раздели “В” и “Г” се отнасят до случаите, когато се привличат подизпълнители или се ползва капацитета на трети лица. Този раздел създава значителни проблеми на повечето участници/кандидати. В тази връзка, следва да се направи уточнението какво е съдържанието на термините „други субекти“ и „подизпълнител“. Този израз, използван в общностното законодателство, отговаря на националния термин „трети лица, предоставящи капацитет“, чиято уредба в ЗОП се намира в чл. 65. Подизпълнителите от своя страна могат да бъдат два вида – такива, чийто капацитет ще бъде ангажиран от изпълнителя за покриване на критериите за подбор и такива, които участват единствено в дейностите по фактическо изпълнение на поръчката. В първия случай те влизат в хипотезата на гореспоменатия чл. 65 – т.е. те представляват трети лица, предоставящи капацитет по смисъла на общностното законодателство. Третите лица, предоставящи капацитет могат и да не участват в самото изпълнение на поръчката, но винаги, когато подизпълнител се използва за покриването на който и да е критерии за подбор – този подизпълнител следва да се попълни в подточка “В”

В този смисъл в буква „В“ следва да бъдат попълнени данните относно лица, чиито капацитет ще бъде ангажиран, независимо от тяхното евентуално участие в самите дейности по изпълнение на договора. В случай че има такива лица, те следва да попълнят отделен ЕЕДОП, но за част I, част II (раздел „А“ и „Б”) и част III, а в част IV те следва да попълнят единствено релевантните раздели, за които основния участник/кандидат ще се ползва от техния капацитет.

Обратното, при буква „Г“ става въпрос за лица, които ще бъдат ангажирани единствено в изпълнението на договора за обществена поръчка – подизпълнители. В сивото каре под раздела се уточнява, че за тях се подава ЕЕДОП, само ако възложителят го изисква. Тази делегация на правомощия към възложителя не е предвидена в нашия закон и ЕЕДОП за подизпълнителите следва винаги да се подава. Те следва да попълнят част I, част II (раздел „А“ и „Б“), и част III[1]. Тук не се попълва част IV, тъй като става въпрос за дейности на изпълнение и капацитетните възможности на подизпълнители не представляват интерес за възлагащия орган, при положение че главния изпълнител ги покрива.

[1] Чл. 66 във вр. с чл. 67, ал. 2 ЗОП

 

Линкове към останалите части:

Част I

Част III:

Част IV

Част V и VI

Categories Право на конкуренцията

Коментари

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Your use of this website shall not be subjected to any cookies, unless you explicitly agree to their use.
Please be informed that some of our cookies are nescessary in order to provide you with our content. You cannot block these cookies and we use them based on our legitimate interests.