Какво представлява ЕЕДОП ?

Същност на ЕЕДОП

Единният Европейски Документ за Обществени Поръчки (“ЕЕДОП”) е стандартен образец, задължителен за държавите-членки на ЕС, утвърден с приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията за установяване на стандартния образец на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). По силата на този регламент се създава унифициран документ, чрез който всички публични и секторни възложители изискват информация от кандитатите/участниците относно:

А) основанията за отстраняване

Б) критериите за подбор

В) критериите за ограничаване на броя на кандидатите

Според Европейската Комисия ЕЕДОП може да доведе до значителна положителната полза за малките и средни предприятия, които срещат значителни административни тежести при участието в процедури за обществени поръчки по досегашния ред, поради големия набор от документи, които възложителите често изискват.

Най-съществената полза от ЕЕДОП всъщност представялва обстоятелството, че той служи за единствено доказателство за покритие на гореспоменатите критерии, като документите, доказващи това покритие  не се изисква да бъдат предоставени от всеки кандидат и/ли участник, а единствено от избрания изпълнител – т.е. от лицето, което е “спечелило” поръчката (освен при определени хипотези и специфични процедури). Познатите декларации за неналичие на основания за отстраняване са имплементирани в самия ЕЕДОП и в този смисъл той напълно ги замества.

Това обаче е съвсем не е без изключения и съществуват хипотези, при които е възможно възлагащия орган да изисква съответните документи за доказване на декларираните обстоятелства в ЕЕДОП от участниците/кандидатите, като напр. в случаите когато възложителят прецени, че това се налага за осигуряването на законосъобразното протичане на процедурата.

Предвидени са и тежи последици за участник или кандидат, който е декларирал недобросъвестно, като такова лице следва да се отстрани от процедурата, след което да се изпрати информация до АОП, която поддържа списък на стопанските субекти, за които са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП. Включването в този списък създава задължение за всеки възложител да отстрани съответния участник/кандидат от всяка последваща процедура, в която последният е подал документи, до изтичане на срока по чл. 57, ал. 3, т. 2 от ЗОП (три години), освен ако съответния участник/кандидат представи надлежни мерки за надеждност.

Открита е възможността за повторно използване на ЕЕДОП, с което се цели “процесуална икономия” – чл. 67, ал. 3 от ЗОП.

Приложимост

ЕЕДОП винаги се подава при кандидатстване/участие в процедури. Процедури по смисъла на ЗОП са:

 1. открита процедура;
 2. ограничена процедура;
 3. състезателна процедура с договаряне;
 4. договаряне с предварителна покана за участие;
 5. договаряне с публикуване на обявление за поръчка;
 6. състезателен диалог;
 7. партньорство за иновации;
 8. договаряне без предварително обявление;
 9. договаряне без предварителна покана за участие;
 10. договаряне без публикуване на обявление за поръчка;
 11. конкурс за проект;
 12. публично състезание;
 13. пряко договаряне.

В тези случаи ЕЕДОП винаги е част в заявлението за участие.

Не следва да се подава ЕЕДОП във при обществени поръчки, които не са процедури – т.е. при събиране на оферти с обява и при покана до определени лица. При тях се прилага чл. 97, ал. 5 и 6 от ППЗОП – чрез декларации.

Възможно е ЕЕДОП да не се попълни при участие в процедура. Такъв е случаят при процедури, открити от секторни възложители, които са  поставили изисквания за лично състояние и/или подбор, които се различават от тези в общия случай. В такъв случай ЕЕДОП няма да бъде приложим, а редът за деклариране ще бъде определен от секторния възложител.

ЕЕДОП може да не се приложи и при някой специфични основания за откриване процедура, като напр. в случаите когато има само един възможен изпълнител или поради форс мажорни обстоятелства.

Както вече бе споменато по-горе, възможно е да не се попълва нов ЕЕДОП в случайте, когато възложителят вече е получавал такъв от съответния кандидат/участник. В този случай се декларира единствено валидността на предходно дадения ЕЕДОП. Възможно е за една и съща процедура да се наложи да се попълнят отделни ЕЕДОП, в случай, че последната е разделена на обособени позиции и критериите за подбор по отделните позиции, се различават.

В последващите постове ще бъдат разгледани отделните части на ЕЕДОП.

Линкове:

Част I: http://legal.rusenov.eu/espd_guide1/

Част II: http://legal.rusenov.eu/espd_guide2/

Част III: http://legal.rusenov.eu/espd_guide3/

Част IV: http://legal.rusenov.eu/esdp_guide4/

Част V и VI: http://legal.rusenov.eu/espd_guide5_6/

Право на конкуренцията

Signing the Mayflower Compact, Jean Leon Gerome Ferris 1899

Categories Без категория, Право на конкуренцията

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Your use of this website shall not be subjected to any cookies, unless you explicitly agree to their use.
Please be informed that some of our cookies are nescessary in order to provide you with our content. You cannot block these cookies and we use them based on our legitimate interests.